PROGRAM

USTRÓJ I SAMORZĄD

 1. Łączenie prerogatyw marszałka i wojewody w osobie wojewody.
  Uzasadnienie: Dla odbiurokratyzowania państwa chcemy zmniejszyć liczbę urzędników oraz wzmocnić pozycję samorządów w postaci silnego lidera jakim byłby wojewoda.
 2. Przy okazji wyborów samorządowych przeprowadzane są wybory na wojewodę.
 3. Powiększenie powiatów, poprzez  ich łączenie.
  Uzasadnienie: Aktualny podział administracyjny tworzy przepaści między powiatami, łącząc małe jednostki administracyjne w większe będą one mogły prężniej się rozwijać oraz zmniejszyć zjawisko dublowania się kompetencji.
 4. Ordynacja proporcjonalna w wyborach lokalnych.
 5. Podatki idą do samorządów, które płacą procent do budżetu centralne.
  Uzasadnienie: odwrócenie systemu podatkowego pozwoli samorządom na większą swobodę wydatkową, jednocześnie każda jednostka administracyjna będzie płacić ten sam % do władz centralnych.
 6. Wprowadzenie systemu semiprezydenckiego.
  Uzasadnienie: System semiprezydenckiego wzorowany na systemie francuskim zwiększy prerogatywy prezydenta czyniąc z niego realnego przywódcę a nie reprezentanta narodu. 
 7. Premier staje się drugą osobą w państwie.
 8. Kadencja prezydenta jest 7-letnia bez możliwości reelekcji.
  Uzasadnienie: Jednokadencyjność prezydenta pozwoli zachować neutralność urzędu w porównaniu do obecnego stanu rzeczy, w którym prezydent w pierwszej kadencji licząc na poparcie swojej partii, jest jej posłuszny.
 9. Mianowanie Ministrów Spraw Zagranicznych i Obrony Narodowej przez prezydenta.
  Uzasadnienie: Oddanie kontroli nad MSZ I MON umożliwi prowadzenie bardziej długofalowej polityki zagranicznej oraz obronnej. Ponadto ministerstwa te będą odporne na gwałtowne zmiany kadrowe czy kryzysy polityczne w rządzie.
 10. Prezydent posiada nieodwołalne weto ustawodawcze (z wyjątkami w postaci ustawy budżetowej, ratyfikacji umów międzynarodowych itp.).
  Uzasadnienie: Zwiększenie uprawnień prezydenckich w ramach systemu semiprezydenckiego.
 11. Prezydent powołuje premiera. W pierwszym trybie prezydent ma prawo konstruktywnego weta i wysunięcia własnego kandydata, w razie odrzucenia go przez Zgromadzenie Narodowe, jest zobligowany powołać kolejnego kandydata wysuniętego przez Zgromadzenie Narodowe.
 12. System superministerstw:
  • Spraw Zagranicznych (prezydenckie)
  • Obrony Narodowej (prezydenckie)
  • Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Sprawiedliwości Środowiska
  • Finansów
  • Aktywów Państwowych (kontroluje strategiczne z perspektywy państwa aktywa oraz przedsiębiorstwa, w przypadkach szczególnych przejmuje nad nimi kontrolę, dba o stan infrastruktury państwowej)
  • Edukacji
  • Zdrowia
   Uzasadnienie: Rząd powinien zajmować się tylko najważniejszymi sprawami w państwie. Zmniejszenie ilości ministerstw wraz z wprowadzenie systemu superministerstw pozwoli na efektywniejsze działanie oraz zmniejszenie biurokracji.
 13. Utrzymanie 4-letniej kadencji Sejmu. Rotacja ½ składu co 2 lata.
  Uzasadnienie: System wzorowany na Japońskiej Izbie Radców pozwoli obywatelom na większy udział w życiu politycznym. Jeśli partia rządząca w oczach opinii publicznej będzie źle rządzić. obywatele po dwóch latach będą mogli
  zabrać jej władze w demokratycznych wyborach.
 14. Zwiększenie roli ustrojowej Zgromadzenia Narodowego:
  • wybiera premiera
  • może rozpocząć procedurę odwołania prezydenta w przypadku stwierdzenia działania na niekorzyść państwa, bądź niemożność wykonywania obowiązków
  • podejmuje ustawy związane z przyjmowanie umów międzynarodowych
  • traktuje o wojnie i pokoju
  • podejmuje uchwałę o samorozwiązaniu się parlamentu (prezydent rozpisuje wybory)
  • zaprzysięża prezydenta
  • może zablokować obligatoryjność ustawy podjętej w referendum (⅔ izby)
   Uzasadnienie: Zgromadzenie Narodowe jako połączenie dwóch izb parlamentu powinno mieć realny wpływ na kształt polskiego systemu .
 15. Wprowadzenie ordynacji proporcjonalnej metodą Hare – Niemeyera w wyborach do Sejmu z likwidacją progu wyborczego.
  Uzasadnienie: Metoda D’hondta powoduje powolne wprowadzanie w Polsce systemu dwublokowego, który uniemożliwia realizację wielu środowiskom politycznym, ideom czy koncepcjom. Metoda Hare – Niemeyera lepiej pokazuje
  nastroje społeczne, poprzez większą proporcjonalność. Ponadto istnienie progu wyborczego szkodzi rozwojowi mniejszych ugrupowań i betonuje polską scenę polityczną.
 16. Wprowadzenie dwumandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Senatu z mandatem imperatywnym.
  Uzasadnienie: Jednomandatowe okręgi wyborcze doprowadziły do systemu dwupartyjnego w Senacie. Dodatkowo senatorowie nie dbają o okręgi, w których zostali wybrani ze względu na mandat wolny. Wprowadzenie mandatu imperatywnego oraz dwumandatowych okręgów pozwoli na odbetonowanie senatu oraz na lepsze zabieganie o interesy samorządów w Senacie.
 17. Wprowadzenie minimalnych progów mandatowych (minimum 8 posłów na okręg).
  Uzasadnienie: Zlikwiduje to zjawisko tzw. „zgniłych okręgów”.
 18. Rozdzielenie kompetencji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości.
  Uzasadnienie: Nieupolityczniona prokuratura jest podstawą sprawiedliwego systemu sądownictwa w Polsce.
 19. Kwota subwencji jest rosnąca do 15% poparcia, za każdy kolejny głos powyżej 15% subwencja nie przysługuje.
  Uzasadnienie: Zaprzestanie to naturalną przewagę większych ugrupowań politycznych, która wynika z wyższej subwencji
 20. Likwidacja limitu maksymalnego datku na Fundusz Wyborczy.
  Uzasadnienie: Aktualnie funkcjonujący limit jest zbędny i anachroniczny. Umożliwienie wpłacenia dowolnej kwoty w sposób jawny uniemożliwi potajemny lobbing czy fasadowość finansowania partii politycznych.
 21. Wprowadzenie referendów obligatoryjnych:
  • na wniosek 100 tys. obywateli
  • wymagane jest 40% frekwencji, by było ono wiążące.
 22. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza obligatoryjna:
  • podejmowana przez Sejm na wniosek 250 tys. obywateli
  • zakaz odrzucenia inicjatywy obywatelskiej w pierwszym czytaniu
 23. Rozdzielenie mandatu poselskiego/senatorskiego od urzędu ministerialnego (przyjęcie teki ministra wiąże się ze złożeniem mandatu ).
  Uzasadnienie: Nieistnienie tej zasady w polskiej konstytucji jawnie uderza w trójpodział władzy. Dość przenikania się władzy ustawodawczej i wykonawczej!
 24. Dwukrotnie zwiększenie pensji i uposażeń poselskich i senatorskich + zwiększona kontrola wydatkowania.
  Uzasadnienie: Zarobki polskich posłów i senatorów w skali Europy są niezwykle niskie. Tak długo jak uposażenia nie wzrosną, tak długo prawdziwi specjaliści obecni na rynku nie będą działać politycznie.
 25. Przyjęcie emerytury równa się zrzeczeniu biernego prawa wyborczego (tylko wybory centralne).
  Uzasadnienie: Zasada ta umożliwiłaby pokojowe odmłodzenie kadry politycznej, co jest szczególnie istotne w starzejącym się społeczeństwie.
 26. Likwidacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, oraz Rady Mediów Narodowych.
  Uzasadnienie: Tak długo jak państwo będzie „dbało” o wolność słowa i dawało koncesje na tworzenie mediów, tak długo obywatel nie będzie mógł czuć się bezpiecznie o swoją wolność słowa.
 27. Prywatyzacja mediów publicznych z zachowaniem prawa do wygłaszania orędzi do narodu w mediach komercyjnych.
  Uzasadnienie: Państwo jest znacznie gorszym gwarantem wolności słowa niż rynek, więc nie powinno posiadać własnych mediów  dotowanych przez podatników. Podzielenie i prywatyzacja TVP odbierze politykom pokusę tworzenia z niej tuby propagandowej.
 28. Zmiana wybieralności Trybunału Stanu, (czterech sędziów z Sejmu, trzech z Senatu, czterech od premiera, czterech od prezydenta),  kierowanie wniosku do TS przez grupę posłów lub senatorów (112 podpisów pod wnioskiem). Immunitet odbiera wyłącznie Trybunału Stanu.
  Uzasadnienie: Zmiana ta sprawiłaby, że Trybunał Stanu przestałby być instytucją fasadową, a politycy w końcu przestali się czuć bezkarnie.
 29. NIK jako ciało kolegialne (jeden członek od Sejmu, jeden od Senatu, jeden od premiera, jeden od prezydenta).
  Uzasadnienie: W myśl zasady, że nie wolno być sędzią we własnej sprawie, Najwyższa Izba Kontroli winna nie być wybierana wyłącznie przez Sejm. Dodatkowo kolegialność NIKu pozwoliłaby na mniejszą podatność tego organu do kryzysu politycznego.
 30. Kandydaci do Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu,  Sądu Najwyższego muszą odbyć obligatoryjne przesłuchanie przed Zgromadzeniem Narodowym.
  Uzasadnienie: Zmiana ta umożliwiłaby społeczeństwu lepszą znajomość sędziów sprawujących najważniejsze funkcje w wymiarze sprawiedliwości oraz naturalnie doprowadzałaby do skrupulatnej lustracji kandydatów.

EKONOMIA

 1. Likwidacja funduszu kościelnego .
 2. +140,834 mln zł
 3. Likwidacja karty dużej rodziny.
 4. +4,25 mln zł
 5. Wprowadzenie efektywnej, jednolitej stawki VAT (16,25%) z wyjątkami na piece bez emisyjne, żywność ekologiczną oraz OZE.
  ~koszty dla budżetu znikome
 6. Likwidacja świadczenia ‘’Rodzina 500+’’.
 7. +41,2 mld zł
 8. Wprowadzenie systemu rezerwy całkowitej w miejsce obecnego systemu rezerwy cząstkowej.
 9. Likwidacja programu ‘’wyprawka 300+’’.
 10. +4 mld zł
 11. Opodatkowanie miękkich narkotyków .
 12. Likwidacja zapisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych.
 13. Likwidacja klauzuli o unikaniu opodatkowania.
 14. Likwidacja podatku od spadków i darowizn (podatek gminny).
 15. +4 mld zł
 16. Ujednolicenie PITu do 17% .
 17. Całkowita likwidacja ceł.
 18. -4,428 mld zł
 19. Likwidacja podatku od gier.
 20. -2,86 mld zł

EKOLOGIA

Żywność

 1. Zniesienie prawa utrudniającego oddawanie resztek z restauracji.
 2. Rozszerzenie zwolnienia z opodatkowania darowizny z przekazywania jej organizacji pożytku publicznego na przekazywanie jej komukolwiek (brak opłaty podatku od darowizny w przypadku żywności) | W obecnym stanie potrzeba kontrolować, czy ta żywność, którą przekazuje się organizacji, idzie na cele charytatywne, w związku z czym wiele firm naturalnie boi się dokonywać takich czynów.
 3. Zlikwidowanie VAT na produkty roślinne, a zwiększenie na mięsne i odzwierzęce z 5% na 16¼%.
 4. Możliwość sprzedania produktu po upływie jego daty ważności, pod warunkiem że jest to jasno oznaczone.
 5. Możliwość umieszczania opisu produktu na stronie internetowej, do której przekieruje umieszczony na opakowaniu kod (poza alergenami i datą ważności).
 6. Koniec z dotowaniem produkcji mięsa i produktów odzwierzęcych.
 7. Likwidacja Funduszy Promocji Mięsa.

Energetyka

 1. Likwidacja VAT na OZE m. in. mikroinstalacje fotowoltaiczne i wiatrowe.
 2. Likwidacja VAT na artykuły termomodernizacyjne (m. in.: styropian ociepleniowy, okna najwyższej klasy) oraz ogrzewanie bezemisyjne (pompy ciepła, indukcja, podczerwień)
 3. Decentralizacja i prywatyzacja systemu energetycznego
 4. Likwidacja ograniczeń sprzedaży prądu do sieci.
 5. Likwidacja ustawy odległościowej, zasada 10H (minimalna odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego to dziesięciokrotność jej wysokości)
 6. Likwidacja ograniczeń wprowadzonych ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, przy czym niezbędne zmiany w tej Ustawie powinny uwzględniać specyfikę terenów przemysłowych oraz wprowadzenie zmian regulacyjnych upraszczających procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę i wydawania decyzji środowiskowych.
 7. Mix energetyczny oparty na OZE (zarówno w skali domowej i przemysłowej) oraz energii jądrowej pochodzącej z małych, prywatnych reaktorów modułowych SMR oraz MMR (wygaszanie (zgodnie z opłacalnością) elektrowni węglowych)

Ochrona Środowiska

 1. Zaostrzenie kar za zaśmiecanie lasów: minimalna z 500zł na 1500zł, maksymalna z 5000zł na 10000zł
 2. – 1 = +1, wymóg posadzenia 2 drzew za każde jedno wycięte drzewo przez organy państwowe i samorządowe.
 3. Automaty na butelki typu PET. Wprowadzenie ulgi podatkowej dla obiektów handlowych, które zagwarantują obecność tego typu automatów z możliwością zwrotu kaucji. Wprowadzenie wymogu kaucji dla obiektów handlowych.
 4. Zaprzestanie osuszania torfowisk przez organy państwowe. Zamiast tego odtwarzanie i paludikultura.
 5. Uproszczenie procedury uzyskania statusu rezerwatu przyrody. Umożliwienie organizacjom prywatnym ingerencję w ochronę środowiska.

Transport

 1. Likwidacja VAT na samochody elektryczne, wodorowe i hybrydy plug-in oraz stacje ładowania.
  • Na zwolnienie EV z VAT zdecydowała się również Ukraina. W rezultacie sprzedaż samochodów z napędem elektrycznym wzrosła z 2,7 tys. szt. w 2017 r. do 5,3 tys. szt. w 2018 r. i 7,5 tys. szt. w 2019 r. – wyliczył przedstawiciel PSPA
 2. Ulgi podatkowe dla start-upów tworzących ekologiczne rozwiązania transportowe

EDUKACJA

Szkolnictwo podstawowe

 1. Większy nacisk na sprawdzanie wiedzy.
 2. Uzasadnienie: Uważamy, że o wiele lepszym rozwiązaniem jest sprawdzanie wiedzy ucznia podczas często zapowiadanych prac klasowych, nie poprzez zadawanie ogromnych i przytłaczających prac domowych, które powodują brak chęci dziecka do dalszej nauki. Koniec z ocenianiem pracowitości, a nie wiedzy!
 3. Likwidacja Karty Nauczyciela.
 4. Uzasadnienie: Pora uwolnić zawód nauczycieli, tak by rynek był w stanie zweryfikować ich zdolności oraz w celu uwolnienia płac, które przez Kartę Nauczyciela są sztywne.
 5. Zmiana podziału turnusów ferii.
 6. Uzasadnienie: Obecnie jest on bardzo nielogiczny. Ferie dzielą się na cztery turnusy, z których na trzech odpoczywają po ok.11mln. Polaków, a na jednym jedynie ok.3mln. Ponadto wolne mają często sąsiadujące ze sobą województwa, co powoduje tłok w pobliskich ośrodkach, a rozluźnienia w odleglejszych.

  Bardziej równomierne rozłożenie terminów ferii mogłoby znacznie rozluźnić atrakcje i miejsca noclegowe, a zmiana nie byłaby problematyczna.
 7. Prawo do otwarcia dobrowolnej składki przez dyrektorów i zwiększenie ich kompetencji w sprawie wydawania pieniędzy.
 8. Uzasadnienie: Polskie szkoły od lat zmagają się z problemem niewystarczająco dużych środków na chociażby remont sali gimnastycznej, klasy, czy też na zakup nowych tablic. Uważamy, że możliwość otwarcia przez dyrektora dobrowolnej składki na rzecz szkolnych inwestycji, znacznie pomoże nam walczyć z tym problemem.
 9. Nauczyciel jest zatrudniany przez dyrektora, nie Ministerstwo.
 10. Uzasadnienie: Pozwoli to umniejszyć upolitycznienie nauczycieli
 11. Zmienienie systemu oceniania z ocen na procenty.
 12. Uzasadnienie: Pozwoli to wyeliminować sytuacje w której osoby o różnym poziomie wiedzy otrzymują te same stopnie
 13. Usunięcie podstawy programowej.
 14. Uzasadnienie: Chcemy aby program był praktyczny, elastyczny, efektywniejszy z możliwością dostosowania go do uczniów. Program został by zastąpiony celami które muszą wykonać nauczyciele, lecz to w jaki sposób przekażą wiedzę będzie zależał tylko od nich. Przykładowe cele dla przedmiotów:
  • Wiedza o społeczeństwie – Znajomość swoich praw obywatelskich, wypełnianie PITu, znajomość podstawowych przepisów, wiedza o aktualnej scenie politycznej oraz głównych ideologiach.
  • Język angielski – Nacisk na komunikacje.
  • Język polski- Większy nacisk na umiejętności praktyczne (pisanie podań, listów motywacyjnych; rozumienie stylu urzędowego, umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i prezentowania informacji itd.). Dowolność lektur.
  • Matematyka/Ekonomia- Podstawowe umiejętności takie jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Znajomość różnicy między popytem a podażą czy netto a brutto.
  • Biologia- Podstawowe informację o budowie człowieka, WDŻ/Edukacja seksualna, informacje o zdrowiu fizycznym oraz psychicznym.

Szkolnictwo średnie

 1. Prywatyzacja na zasadzie bonu oświatowego.
 2. Usunięcie Matur oraz powrót do egzaminów wstępnych na studia.
 3. Uzasadnienie: Matury to niepotrzebny dodatek, jedynie przeszkadzający w zdobyciu wykształcenia średniego. Dotarliśmy do punktu, w którym prawie 30% absolwentów nie zdaje testu kończącego ich przygodę z liceum. Postulujemy wycofanie matur i przywrócenie egzaminów wstępnych na studia, które lepiej zweryfikują ucznia pod kątem wymaganej wiedzy.

Szkolnictwo wyższe

 • Prywatyzacja szkół wyższych z bonem edukacyjnym, który możesz otrzymać jeśli obiecasz przepracować w Polsce 10 lat.
 • Uzasadnienie: Uważamy, że prywatyzacja szkół wyższych znacznie zwiększy poziom nauczania i odciąży polski budżet. Darmowy dostęp na studia można byłoby uzyskać tylko i wyłącznie za pomocą stypendium naukowego, lub podpisując umowę o przepracowaniu min 10 lat w kraju po zakończeniu edukacji ( koniec z kształceniem darmowej kadry dla innych krajów). Polska musi przestać dotować eksport wykształconych i wysoko wykwalifikowanych kadr na Zachód.

  WOLNOŚCI SPOŁECZNE

  1. Umożliwienie adopcji dzieci przez pary homoseksualne i przez samotnych rodziców.
  2. Uzasadnienie: Prawo adopcyjne w Polsce jawnie dyskryminuje pary heteroseksualne oraz uniemożliwia adopcję dziecka przez samotnego rodzica. Zmiana ta powinna odciążyć domy dziecka i umożliwić realizację rodzicielską homoseksualistom czy samotnym.
  3. Umożliwienie zawarcia związku małżeńskiego przez pary homoseksualne.
  4. Uzasadnienie: Obecnie jednie pary heteroseksualne mogą zawrzeć związek małżeński, co utrudnia życie osobom nieheteronormatywnym. Dopóki małżeństwa cywilne istnieją, nie powinny dyskryminować ze względu na orientację seksualną.
  5. Umożliwienie bezpiecznego usuwania ciąży na życzenie do 12 tygodnia ciąży.
  6. Uzasadnienie: Bez względu na stosunek moralny do czynu aborcyjnego, decyzja o jego podjęciu powinna leżeć po stronie matki.
  7. Wprowadzenie możliwości tzw. aborcji prawnej czyli zrzeczenie się rodzicielstwa w okresie prenatalnym dziecka.
  8. Zniesienie karalności znieważenia Narodu polskiego, Prezydenta czy funkcjonariusza publicznego (art. 133 kk, art 135 § 2 kk, art. 226 kk).
  9. Uzasadnienie: Wolność słowa winna nie mieć granic.
  10. Legalizacja gier hazardowych i zniesienie podatków od nagród.
  11. Uzasadnienie: Państwo nie ma prawa dyktować obywatelom w co powinni grać oraz nie ma prawa rościć sobie prawa do nagród wynikających z tych gier.
  12. Legalizacja miękkich narkotyków (grzyby halucynogenne, marihuana, MDMA) i dekryminalizacja twardych narkotyków.
  13. Uzasadnienie: Prawo do dowolnego narkotyzowania swojego organizmu wynika z prawa o samostanowieniu. Żaden narkotyk nie powinien być zakazany przez państwo.
  14. Uregulowanie prawa do korekty płci.
  15. Uzasadnienie: Brak owego uregulowania powoduje wiele cierpienia u osób transseksualnych, które w celu dokonania korekty płci zmuszone są pozywać własnych rodziców
  16. Likwidacja (tam gdzie jest to możliwe) pojęcia płci w prawie.
  17. Zrównanie prawne płci (wiek emerytalny, prawo do urlopu).
  18. Zlikwidowanie prawnego “obraza uczuć religijnych” czyli art 196 kk
  19. Zlikwidowanie artykułu 255a kk czyli penalizacji posiadania materiałów mogących służyć do promocji ustrojów totalitarnych.
  20. Zlikwidowanie artykułu 256 kk czyli propagowanie faszystowskiego lub innego ustroju totalitarnego.
  21. Zlikwidowanie artykułu 257 kk mówiącego o penalizacji mowy nienawiści.
  22. Dopuszczenie eutanazji wyłącznie za zgodą chorego, po uprzedniej pozytywnej opinii specjalnej komisji (model holenderski).
  23. Umożliwienie zakupu alkoholu do 13% w wieku 16 lat. Po 18 roku życia bez ograniczeń.
  24. Zalegalizowanie spożywania alkoholu w miejscu publicznym z możliwością stworzenia stref z zakazem.
  25. Uzasadnienie: Zakaz spożywania alkoholu godzi w podstawowe prawo człowieka do samostanowienia i samorealizacji.
  26. Model szwedzko-brytyjski przechodzenia przez jezdnię (możesz przechodzić bezkarnie przez ulicę poza wyznaczonymi miejscami, ale w przypadku potrącenia, kierowca nie jest odpowiedzialny za potrącenie i nie ponosi konsekwencji).
  27. Legalizacja sutenerstwa.
  28. Uzasadnienie: Nie ma powodów, by zawód sutenera/sutenerki był nielegalny. Umożliwiłoby to wyjście tego zawodu z tzw. „szarej strefy”.
  29. Zalegalizowanie sterylizacji kobiet.
  30. Uzasadnienie: Polski system prawny dyskryminował kobiety uniemożliwiając przeprowadzenie zabiegu podwiązania jajników, jednocześnie umożliwiając mężczyznom dokonania wazektomi.
  31. Wprowadzenie tabletek “dzień po” bez recepty i bez refundacji.
  32. Możliwość rejestracji zgromadzeń dla osób poniżej 18 roku życia.
  33. Likwidacja art. 216 KK o znieważeniu.
  34. Likwidacja zasadniczej służby wojskowej (w czasie pokoju).
  35. Uzasadnienie: Ze względu na prawa osobiste obywatela, ten nie powinien być zmuszany do służby wojskowej
  36. Liberalizacja prawa dotyczącego metody in vitro bez refundacji.
  37. Likwidacja niedzieli niehandlowych.
  38. Likwidacja licencji do przewozu osób.
  39. Uzasadnienie: Każdy obywatel powinien móc zaoferować przewóz innego obywatela. Państwo nie powinno ingerować w prywatną umowę dwóch jednostek.
  40. Zwiększenie limitów prędkości na drogach ekspresowych do 140 km/h i na autostradach do 160 km/h. Zwiększenie limitu między 23 a 6 do 60 km/h.
  41. Uzasadnienie: Obecne ograniczenia prędkości silnie utrudniają życie kierowcom. Zwiększenie ich pozwoli udrożnić autostrady, drogi ekspresowe i miasta nocą.