Regulamin Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Młodzi Libertarianie

Regulamin Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Młodzi Libertarianie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Przedmiot Regulaminu
Niniejszy regulamin określa szczegółowo organizację i sposób wykonywania
czynności przez Sąd Koleżeński Stowarzyszenia Młodzi Libertarianie.
§ 2. Podstawy działalności Sądu Koleżeńskiego
Sąd Koleżeński działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia i
regulaminu.

 

II. KADENCJA I SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO.

§ 3. Kadencja
Kadencja członków Sądu Koleżeńskiego trwa rok.
§ 4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego
1) Sędziów Sądu – w liczbie od 3 do 7 osób – wybiera Walne Zebranie Członków
spośród osób cieszących się zaufaniem członków Stowarzyszenia.
2) Członkowie Sądu Koleżeńskiego wykonują swoje funkcje osobiście.
3) Do Sądu Koleżeńskiego nie może być powołana osoba będąca członkiem innego
organu Stowarzyszenia;
§ 5. Stanowiska w Sądzie Koleżeńskim
1) Pracami Sądu Koleżeńskiego kieruje Przewodniczący wybierany na pierwszym
zebraniu Sądu Koleżeńskiego spośród jego członków. Przewodniczący może
wyznaczyć swojego zastępcę lub zastępców.
2) Kadencja Przewodniczącego oraz jego zastępców trwa rok.
3) Do obowiązków przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego należą koordynowanie i
kierowanie jego pracami, a w szczególności:
-reprezentowanie Sądu wobec innych organów Stowarzyszenia oraz osób
trzecich;
-podpisywanie dokumentów i korespondencji w imieniu Sądu;
-inne sprawy zastrzeżone w regulaminie do jego kompetencji.
4) Do obowiązków zastępcy przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego należy
zastępowanie przewodniczącego w czasie jego nieobecności oraz wykonywanie
innych czynności powierzonych przez przewodniczącego.

 

III. KOMPETENCJE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

§ 6. Podstawowe zadania Sądu Koleżeńskiego

Sąd powołany jest w szczególności do rozstrzygania spraw pomiędzy członkami
Stowarzyszenia oraz sporów związanych z naruszeniem Statutu i regulaminów.
§ 7. Wyłączne kompetencje Sądu Koleżeńskiego
Do wyłącznych kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1) Rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
2) Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem przez członków
Stowarzyszenia postanowień Statutu i regulaminów;
3) Rozpatrywanie wnoszonych przez członków Stowarzyszenia skarg dotyczących:
-działalności organów Stowarzyszenia;
-innych członków Stowarzyszenia;
4) Rozpatrywanie wniosków Stowarzyszenia o wymierzenie kary nagany albo
wykluczenia członka ze Stowarzyszenia;
5) Rozpoznawanie odwołań członków Stowarzyszenia od kar wymierzonych przez
Zarząd.

 

IV. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM KOLEŻEŃSKIM

§ 8. Wszczęcie postępowania
Postępowanie zostaje wszczęte:
1) Na wniosek każdego członka Stowarzyszenia, którego interes został naruszony
przez innego członka (innych członków) Stowarzyszenia- w sprawach dotyczących
lub związanych z ich przynależnością do Stowarzyszenia;
2) Na wniosek każdego członka Stowarzyszenia – w sprawach związanych z
naruszeniem przez innego członka (członków) Stowarzyszenia postanowień Statutu,
regulaminów i innych uchwał jego organów;
3) Na wniosek sporządzony przez każdego członka Stowarzyszenia i przekazany
-Koordynatorowi Wojewódzkiemu
-Bezpośrednio członkom Sądu Koleżeńskiego bądź Zarządu Krajowego
-Na adres mailowy [email protected]

§ 9. Treść wniosku, skargi lub odwołania
1) Wnioski, skargi lub odwołania, o których mowa w § 7 regulaminu muszą zawierać:
-datę sporządzenia;
-dokładne oznaczenie osoby, która je składa;
-dokładne oznaczenie Uczestnika(-ów) sporu którego(-ych) dotyczą zarzuty;
-dokładny opis zarzutów;
-uzasadnienie;
-podpis osoby, o której mowa w pkt. 2 powyżej bądź podpisy członków jej
organów lub przedstawicieli;
-wymienienie załączników: kopie składanego pisma i kopie (odpisy) załączników
dla doręczenia ich Uczestnikom sporu.
2) Postanowienie ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wniosków
składanych przez Zarząd Związku zgodnie z § 7 pkt 4 regulaminu.
§ 10. Składanie wniosków, skarg lub odwołań

1) Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu wnioski, skargi
(protesty) lub odwołania, o których mowa w § 7 regulaminu wnoszone są
bezpośrednio do przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
2) Skargi, o których mowa w § 7 pkt 3 regulaminu wnoszone są do
przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem Zarządu.
§ 11. Sposób postępowania.
1) Niezwłocznie po wniesieniu sprawy do Sądu Koleżeńskiego Przewodniczący
wyznacza obwinionemu stosowny termin do udzielenia odpowiedzi.
2) Po upływie tego terminu, bądź w chwili zebrania wszystkich niezbędnych
wyjaśnień Przewodniczący w ciągu dwóch tygodni wyznacza termin, miejsce,
proponowaną formę i porządek rozprawy Sądu Koleżeńskiego.
3) Przewodniczący niezwłocznie przekazuje informację o wyznaczonym posiedzeniu
Sądu do informacji Zarządu w terminie umożliwiającym dostarczenie zawiadomienia
– za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną, jeżeli została wyrażona zgoda
na taką formę, wszystkim członkom Sądu oraz Uczestnikom sporu w terminie nie
krótszym niż na czternaście dni przed planowanym Zebraniem Sądu. W przypadku
konieczności podjęcia pilnych decyzji dopuszcza się inne skuteczne formy
powiadomienia, jak również odstąpienie od terminu czternastodniowego.
§ 12. Jawność posiedzeń.
1) Rozprawy Sądu Koleżeńskiego odbywają się ustnie z możliwością wyłączenia
jawności.
2) Wyłączenie jawności następuje na zgodny wniosek obu Stron postępowania.
3) Z rozprawy Sądu Koleżeńskiego sporządzany jest protokół.
§ 13. Zasady rozpatrywania spraw.
Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
1) Domniemania niewinności;
2) Bezstronności
3) Prawa do obrony
4) Kontradyktoryjności
§ 14. Upoważnienie osoby do udziału w postępowaniu.
W imieniu strony lub obok strony może występować upoważniony przez nią
przedstawiciel.
§ 15. Postępowanie
1) Po otwarciu posiedzenia Sądu przez przewodniczącego członek wnoszący sprawę
przedstawia ustnie swoje stanowisko, oraz twierdzenia i dowody na ich poparcie, następnie
druga strona sporu, po upewnieniu się przez przewodniczącego co do rozumienia
stawianych jej zarzutów, składa wyjaśnienia.

2) Przewodniczący Sądu ma prawo uchylić pytania, które uznaje za nieistotne w
sprawie, lub niedopuszczalne.
3) Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Przewodniczący Sądu
zamyka postępowanie dowodowe i udziela głosu stronom, a następnie
zarządza przerwę celem odbycia narady i wydania orzeczenia.

4) Skład orzekający na podstawie zebranego materiału dowodowego rozstrzyga
zwykłą większością głosów w kwestii winy i kary.
5) Sąd Koleżeński podejmuje decyzje i wydaje orzeczenia w formie uchwał.
§ 16. Orzeczenie.
Orzeczenie powinno zawierać:
1) Propozycję polubownego rozwiązania sporu;
2) Uniewinnienie
3) Umorzenie postępowania
4) Ukaranie obwinionego
Orzeczenie ogłasza się bezpośrednio po zakończeniu narady.

§ 17. Odwołanie.

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z orzeczeniem.
Odwołanie powinno zawierać:
1) Oznaczenie orzeczenia
2) Przedstawienie zarzutów
3) Uzasadnienie zarzutów
4) Wniosek o zmianę/uchylenie z zaznaczeniem żądanej zmiany lub uchylenia w
całości.
Orzeczenia wydane przez Walne Zebranie Członków jako II instancję są
ostateczne.

§ 18. Niemożność terminu posiedzenia.
W razie niemożności wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i
prawnych na pierwszym posiedzeniu, posiedzenie zostaje odroczone. Kolejne posiedzenie
odbywa się w ciągu dwóch tygodni od pierwszego spotkania. Konkretny termin wyznacza
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

§ 19. Przyjęcie protokołu.

1) Przyjęty przez Sąd Koleżeński protokół podpisuje Przewodniczący Sądu
Koleżeńskiego.
2) Protokoły wraz z załącznikami są przechowywane w archiwach Sądu
Koleżeńskiego.
§ 20. Kary przyznawane przez Sąd Koleżeński.
Sąd może wymierzać następujące kary za czyny określone w niniejszym
Regulaminie oraz Statucie Stowarzyszenia:
1) upomnienie,
2) publiczną naganę,
3) obowiązek wykonania określonego świadczenia na rzecz Stowarzyszenia lub
powstrzymania się od określonych czynności,
4) zawieszenie w prawach członka lub w sprawowaniu funkcji w danym organie
Stowarzyszenia,

5) wykluczenie ze sprawowania pełnionej funkcji w danym organie
Stowarzyszenia,
6) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21. Pomoc Stowarzyszenia w wykonywaniu zadań Sądu Koleżeńskiego
W celu zapewnienia warunków dla sprawnego wykonywania zadań Sądu
Koleżeńskiego, Zarząd obowiązany jest do udzielania Sądowi niezbędnej pomocy
administracyjnej i technicznej.
§ 22. Wyłączenie odpowiedzialności
Stowarzyszenie oraz członkowie Sądu Koleżeńskiego nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie działań lub zaniechań
związanych z postępowaniem toczącym się w danym sporze.
§ 23. Interpretacja regulaminu
Tytuły rozdziałów oraz poszczególnych paragrafów regulaminu nie mają wpływu na
interpretację jego postanowień.
§ 24. Zasada subsydiarności przepisów prawa i postanowień Statutu
Do spraw nieujętych w regulaminie będą miały odpowiednie zastosowanie właściwe
przepisy prawa, w tym zwłaszcza przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, jak
również postanowienia Statutu.
§ 25. Zmiany regulaminu
Zmiana regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.