Statut stowarzyszenia Młodzi Libertarianie

Statut stowarzyszenia Młodzi Libertarianie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Tworzy się stowarzyszenie Młodzi Libertarianie zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem ML, a także posiada własne logo i materiały promocyjne.
 3. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać również na terytorium innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 1. Celem Stowarzyszenia jest :
 1. promocja ideału wolności rozumianej jako swobodne podejmowanie decyzji i decydowanie o własnym losie przy jednoczesnym poszanowaniu praw drugiego człowieka,
 2. aktywizacja młodzieży na terenie Polski,
 3. rozpowszechnianie właściwych postaw obywatelskich takich jak tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka,
 4. wspieranie gospodarki wolnorynkowej,
 5. prowadzenie działalności charytatywnej i wolontariatu,
 6. włączenie młodych ludzi w funkcjonowanie lokalnych społeczności,
 7. upowszechnianie koncepcji proeuropejskich w gronie młodzieży,
 8. propagowanie postaw ekologicznych służących ochronie środowiska,
 9. stwarzanie warunków do rozwoju osobistego młodych ludzi,
 10. nawiązywanie i utrwalanie więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
 11. wspieranie działalności społecznej prowadzonej na rzecz rozwoju idei demokratycznych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 12. przeciwdziałanie patologiom życia społecznego i publicznego,
 13. promowanie przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 1. udział w spotkaniach, debatach, konferencjach oraz w innych inicjatywach w celu promocji Stowarzyszenia,
 2. wspieranie szeroko pojętych inicjatyw promujących wolność,
 3. organizowanie spotkań, debat, konferencji oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji Stowarzyszenia,
 4. pozyskiwanie środków finansowych na cele statutowe stowarzyszenia,
 5. współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami dla realizacji celów statutowych,
 6. publikację treści zgodnych z deklaracją ideową Stowarzyszenia,
 7. kooperację z rządowymi i samorządowymi organami administracji publicznej w rozpowszechnianiu celów i zasad Stowarzyszenia,
 8. organizowanie przedsięwzięć mających na celu pomoc materialną osobom potrzebującym,
 9. podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę  praw człowieka i obywatela,
 10. inicjowanie i wspieranie programów szkoleń skierowanych do młodych osób.
 11. inicjowanie działalności ekologicznej i proekologicznej w społeczeństwie.
 1. Dla realizacji swoich celów, Stowarzyszenie może współpracować z osobami fizycznymi oraz prawnymi, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkostwo

 1. Członkami Stowarzyszenia są:
 1. członkowie zwyczajni,
 2. członkowie wspierający,
 3. członkowie honorowi.
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba w wieku od 16 do 30 lat. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 3. Warunkiem przyjęcia członka zwyczajnego jest wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje Zarząd Krajowy w terminie 30 dni od złożenia deklaracji. W przypadku upłynięcia terminu lub odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia osobie ubiegającej się o przyjęcie przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego. Sąd Koleżeński podejmuje decyzję w terminie 30 dni od złożenia odwołania. Jej brak uznaje się jako odmowę przyjęcia do Stowarzyszenia.
 4. Każda osoba fizyczna lub prawna przyczyniająca się do rozwoju Stowarzyszenia, uznająca cele zawarte w statucie, może uzyskać status członka wspierającego. Uchwałę o przyznaniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd Krajowy.
 5. Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia jest nadawany przez Zarząd Krajowy osobie fizycznej w uznaniu wybitnych zasług w działaniach zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 6. Prawem członka zwyczajnego jest:
 1. uczestnictwo w działalności  Stowarzyszenia,
 2. czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia,
 3. zgłaszanie postulatów wobec władz Stowarzyszenia.
 1. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:
 1. przestrzeganie  postanowień Statutu i regulaminów oraz stosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,
 3. godne prowadzenie  działalności społecznej w ramach Stowarzyszenia,
 4. dbałość o dobre imię Stowarzyszenia,
 5. godne i rzetelne sprawowanie funkcji w Stowarzyszeniu,
 6. regularne opłacanie składki członkowskiej.
 1. Członek zwyczajny ma obowiązek opłacania składek członkowskich.
 2. Członek zwyczajny może być dłużny Stowarzyszeniu maksymalnie 3 miesiące. Brak opłacenia składki, po uprzednim ostrzeżeniu członka, jest równoznaczny z wydaleniem ze Stowarzyszenia.
 3. Członkom zabrania się przynależności do organizacji o celach sprzecznych z celami Stowarzyszenia.
 1. Członkostwo w innej organizacji młodzieżowej, związanej z jakąkolwiek partią polityczną jest równoznaczne z odmową przyjęcia do Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Krajowemu,
 2. przekroczenia 30  roku życia,
 3. wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
 4. wykreślenia z rejestru członków,
 5. śmierci członka.
 1. Zawieszenie członkostwa następuje
 1. decyzją zainteresowanego członka Stowarzyszenia, o której informuje niezwłocznie na piśmie Zarząd Krajowy, na okres nie dłuższy niż rok,
 2. na mocy uchwały Sądu Koleżeńskiego, Prezesa Zarządu Lokalnego właściwego oddziału wojewódzkiego  lub decyzji Komisarza Krajowego,
 3. w trybie określonym w pkt. 22
 1. W okresie zawieszenia członek nie korzysta z praw członkowskich oraz jest zwolniony z uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
 2. Rejestr członków prowadzi Zarząd Krajowy.
 3. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminów, nie stosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia, postępowanie w sposób sprzeczny z celami Stowarzyszenia oraz w przypadku zachowań nielicujących z godnością członka Stowarzyszenia, może on być ukarany przez Sąd Koleżeński. W razie konieczności członek może zostać decyzją Sądu Koleżeńskiego wyrzucony ze Stowarzyszenia.
 4. Nikomu nie służy roszczenie o przyjęcie do Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Organy Krajowe

 1. W skład organów krajowych Stowarzyszenia wchodzą:
 1. Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów)
 2. Zarząd Krajowy
 3. Rada Krajowa
 4. Komisja Rewizyjna
 5. Sąd Koleżeński
 1. Kadencja Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego trwa rok. Organy te są wybierane na Walnym Zebraniu Członków (Zebraniu Delegatów).
 2. W razie gdy liczba osób wchodzących w skład danego organu jest niewystarczająca do prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia lub realizacji jego celów statutowych, dany organ może podjąć decyzję o uzupełnieniu składu do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) w drodze kooptacji. Kooptacja następuje po jej zatwierdzeniu przez Zarząd Krajowy.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Wyjątki od tej reguły reguluje niniejszy Statut.
 4. Posiedzenia Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywają się przynajmniej raz na rok z inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu Krajowego lub na wniosek co najmniej 1/3 swych członków. Uczestnicy zebrania muszą zostać poinformowani z 14 dniowym wyprzedzeniem o jej miejscu, czasie, formie przeprowadzenia i sposobie głosowania. Posiedzenia odbywają się w formie stacjonarnej.
 5. W przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, posiedzenia mogą się również odbywać z użyciem środków komunikacji elektronicznej, o ile członkowie władz Stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie pisemnej.
 6. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
 1.  transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,
 2.  dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy Stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad,
 3. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
 1. Członkami organów władz Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów)

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd Krajowy co najmniej raz na 12 miesięcy.
 1. Walne Zebranie Członków może zostać zastąpione Zebraniem Delegatów na wniosek Zarządu Krajowego za zgodą Komisji Rewizyjnej oraz Rady Krajowej. Delegaci są wybierani przez Walne Zebranie Oddziału Wojewódzkiego.
 1. Liczba delegatów przysługująca każdemu oddziałowi wojewódzkiemu jest proporcjonalna do liczby członków oddziału w Stowarzyszeniu. Liczba delegatów nie może przekroczyć połowy członków Stowarzyszenia.
 1. Kadencja Delegatów wygasa wraz z zakończeniem się Zebrania Delegatów.
 1. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia. W przypadku gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie dwóch miesięcy i w trybie przewidzianym w punktach 32 i 33, prawo zwołania Walnego Zebrania Członków przysługuje każdemu członkowi Komisji Rewizyjnej.
 1. Zarząd Krajowy powiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków na co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. W przypadkach nadzwyczajnych czas ten skraca się do 14 dni. Zgodę na to udziela Komisja Rewizyjna.
 1. Walne Zebranie Członków prowadzi Przewodniczący wybrany spośród członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia przez Zarząd Krajowy.
 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni przez Zarząd Krajowy lub Komisję Rewizyjną goście.
 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawach wyboru władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, o ile żaden z członków Walnego Zebrania Członków nie zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego.
 1. W razie równej liczby głosów o wyniku głosowania rozstrzyga głos Prezesa Stowarzyszenia, a w razie głosowania spraw bezpośrednio dotyczących jego osoby – głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) należy:
 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia na dany okres,
 2. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów),       Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
 3. powoływanie  Prezesa i Wiceprezesów Stowarzyszenia, członków Zarządu Krajowego  Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 4. uchwalanie na wniosek Zarządu zmian w statucie,
 5. podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.
 6. przyjęcie sprawozdania finansowego.
 1. Uchwały w przedmiocie odwołania Prezesa i członków Zarządu wymagają większości 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia lub Delegatów. Uchwały w przedmiocie odwołania członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wymagają bezwzględnej większości głosów. Wniosek o odwołanie członków organów, złożony przez co najmniej ¼ członków Stowarzyszenia, powinien zawierać propozycje kandydatur na te stanowiska.

Zarząd Krajowy

 1. W skład Zarządu Krajowego wchodzą:
 1. Prezes Stowarzyszenia,
 2. Pierwszy Wiceprezes Stowarzyszenia,
 3. Drugi Wiceprezes Stowarzyszenia,
 4. Sekretarz Generalny,
 5. Skarbnik Krajowy,
 6. Komisarz Krajowy,
 7. członkowie Zarządu Krajowego.
 1. Zarząd Krajowy może liczyć od 6 do 11 osób
 1. Pracami Zarządu Krajowego kieruje Prezes Stowarzyszenia.
 1. Zarząd Krajowy:
 1. zapewnia realizację uchwał Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów),
 2. zajmuje stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia,
 3. zwołuje Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów),
 4. powołuje pełnomocników lub zespoły programowe albo do realizacji określonych zadań,
 5. koordynuje bieżącą działalność Stowarzyszenia,
 6. opracowuje regulamin prac Zarządu Krajowego, ze szczególnym uwzględnieniem zadań Wiceprezesów Stowarzyszenia, Sekretarza Generalnego, Komisarza Krajowego i Skarbnika Krajowego,
 7.  podejmuje decyzje w sprawach Stowarzyszenia, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 8. ustala wzór deklaracji członkowskiej,
 9. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
 10. nawiązuje współpracę z innymi organizacjami na szczeblu ogólnokrajowym i  międzynarodowym,
 11. zawiera i rozwiązuje umowy o pracę i umowy cywilnoprawne z pracownikami Stowarzyszenia,
 12. zarządza majątkiem Stowarzyszenia,
 13. składa w imieniu Stowarzyszenia oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
 1. Prezes Stowarzyszenia:
 1. reprezentuje Zarząd Krajowy w sytuacjach oficjalnych,
 2. kieruje pracami Zarządu Krajowego,
 3. przygotowuje projekty porządku obrad Walnego Zebrania Członków i Rady Krajowej,
 4. wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane niniejszym Statutem.
 1. Pierwszy Wiceprezes Stowarzyszenia:
 1. zastępuje  obowiązki Prezesa Stowarzyszenia na jego prośbę, bądź

w razie niedyspozycyjności,

 1.  opracowuje strategię Stowarzyszenia i czuwa nad jej realizacją.
 1. Drugi Wiceprezes Stowarzyszenia:
 1.  zastępuje  obowiązki Prezesa Stowarzyszenia  na jego prośbę, bądź  w razie niedyspozycyjności,
 2.  podejmuje działania mające na celu  promocję Stowarzyszenia,
 3. reprezentuje Zarząd w przypadku braku dyspozycyjności Prezesa.
 1. Sekretarz Generalny:
 1. koordynuje proces rekrutacji nowych członków,
 2. opiekuje się deklaracjami członkowskimi,
 3. publikuje uchwały organów Stowarzyszenia.
 1. Skarbnik Krajowy:
 1. kontroluje proces zbierania składek członkowskich,
 2. zarządza budżetem Stowarzyszenia.
 1. Komisarz Krajowy:
 1. kontroluje przestrzeganie Statutu przez członków,
 2. ma prawo zawiesić i pozwać do Sądu Koleżeńskiego każdego członka Stowarzyszenia w przypadku podejrzenia  nieprzestrzegania Statutu, bądź działania na szkodę Stowarzyszenia,
 3. rozpatruje odwołania od decyzji Sądu Koleżeńskiego. Wówczas Sąd Koleżeński ma obowiązek ponownie rozpatrzyć sprawę, a do składu sędziowskiego dołącza Komisarz Krajowy z czynnym prawem głosu.

Rada Krajowa

 1. W skład Rady Krajowej wchodzą członkowie Zarządu Krajowego i prezesi oddziałów wojewódzkich.
 1. W zastępstwie prezesa oddziału w obradach Rady Krajowej może uczestniczyć pisemnie przez niego upoważniony członek oddziału. Jeśli na danym terenie nie istnieje oddział wojewódzki, w skład Rady Krajowej wchodzi dany koordynator wojewódzki.
 1. Pracami Rady Krajowej kieruje Prezes Stowarzyszenia.
 1. Rada Krajowa :
 1. uchwala strategię Stowarzyszenia,
 2. uchwala regulamin prac Rady Krajowej,
 3. ma prawo zwrócić się do Zarządu Krajowego o sprawozdanie z działań Stowarzyszenia,
 4. zatwierdza członków Zarządu Krajowego, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej wybranych w drodze kooptacji,
 5. doradza Zarządowi Krajowemu w sprawach kluczowych dla Stowarzyszenia,
 6. zatwierdza zwołanie Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów.

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 7 osób.
 1. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany na pierwszym zebraniu Komisji Rewizyjnej spośród jej członków.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Krajowego ani Sądu Koleżeńskiego.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają swobodny dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
 1. Komisja Rewizyjna:
 1. kontroluje bieżącą działalność Stowarzyszenia,
 2. wnioskuje do Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) o udzielenie absolutorium Zarządowi Krajowemu,
 3. dokonuje na wniosek innych organów Stowarzyszenia lub ⅓ członków zwyczajnych Stowarzyszenia wykładni Statutu lub uchwał Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów),
 4. wyraża zgodę na zwołanie Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) w trybie nadzwyczajnym,
 5. przeprowadza co najmniej raz na 12 miesięcy kontrolę całokształtu działalności organów Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
 6. kontroluje działania regionów na wniosek własny, innych organów Stowarzyszenia lub co najmniej połowy członków danego regionu,
 7. przedstawia sprawozdania i wnioski pokontrolne Radzie Krajowej .
 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej reprezentuje Stowarzyszenie w umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu Krajowego oraz w sporach z nim.

Sąd Koleżeński

 1. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia Młodzi Libertarianie jest organem orzekającym, działającym na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Sąd Koleżeński, zwany dalej Sądem, jest powołany do niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych między członkami Stowarzyszenia w związku z ich działalnością we władzach wszystkich szczebli lub przy realizacji zadań organizacyjnych.
 3. Sędziów Sądu – w liczbie od 3 do 7 osób – wybiera Walne Zebranie Członków na okres roku, spośród osób cieszących się zaufaniem członków Stowarzyszenia.
 4. Sędziowie Sądu nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Krajowego ani Komisji Rewizyjnej.
 5. Pracami Sądu Koleżeńskiego kieruje Przewodniczący wybierany na pierwszym zebraniu Sądu Koleżeńskiego spośród jego członków.
 6. Sąd może wymierzać następujące kary za czyny określone w niniejszym Statucie:
 7. upomnienie,
 8. publiczną naganę,
 9. obowiązek wykonania określonego świadczenia na rzecz Stowarzyszenia lub powstrzymania się od określonych czynności,
 10. zawieszenie w prawach członka lub w sprawowaniu funkcji w danym organie Stowarzyszenia,
 11. wykluczenie ze sprawowania pełnionej funkcji w danym organie Stowarzyszenia,
 12. wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 1. Zasady działalności Sądu precyzuje regulamin opracowywany przez sędziów i uchwalany na Walnym Zebraniu Członków

Rozdział V

Oddziały lokalne

 1. 72. Oddziały lokalne stanowią podstawową jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia.
 1. Oddziały lokalne dzielą się na:
 1. wojewódzkie,
 2. powiatowe.
 1. Utworzenie oddziału lokalnego następuje po zatwierdzeniu go przez Zarząd Krajowy.

Zarząd Krajowy rozpatruje wniosek o utworzenie oddziału lokalnego, złożonego przez członków Stowarzyszenia z terenu danego powiatu lub województwa w liczbie co najmniej 3,  na podstawie:

 1. wykazu przynajmniej 10 członków tworzących oddział,
 2. protokołu zebrania założycielskiego ze szczególnym uwzględnieniem protokołu z wyboru władz oddziału lokalnego.
 1. Zarząd Krajowy podejmuje decyzję o utworzeniu oddziału w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku.
 1. Siedzibą oddziału jest miasto będące siedzibą władz samorządowych województwa lub powiatu, chyba że członkowie oddziału postanowią inaczej na właściwym Walnym Zebraniu Oddziału.
 1. Organami oddziału lokalnego są:
 1. Walne Zebranie Oddziału,
 2. Zarząd Lokalny.
 1. Oddział lokalny może zostać rozwiązany uchwałą Zarządu Krajowego w przypadku:
 1. zmniejszenia się liczby członków do mniej niż 10 osób,
 2. stwierdzenia przez Sąd Koleżeński działalności oddziału sprzecznej ze Statutem.
 1. Zarząd Lokalny zwołuje Walne Zebranie Oddziału przynajmniej raz na 3 miesiące na wniosek własny lub ⅓ członków oddziału. Informacje o zebraniu przekazuje na piśmie członkom oddziału co najmniej na 14 dni przed Walnym Zebraniem Oddziału.
 1. W przypadku, gdy na terenie powiatu lub województwa nie istnieje oddział lokalny, Zarząd Krajowy ma prawo do powołania na danym obszarze koordynatora, a także wicekoordynatora.
 1. Koordynator oddziału lokalnego:
 1. zajmuje się budową struktur lokalnych,
 2. reprezentuje powstający oddział lokalny przed Zarządem Krajowym,
 3. koordynuje lokalne działania Stowarzyszenia na danym obszarze.
 1. W przypadku gdy na danym terenie zostanie powołany oddział lokalny, funkcje koordynatora i wicekoordynatora ulegają rozwiązaniu.
 1. W skład Zarządu Lokalnego wchodzą:
 1. Prezes,
 2. od jednego do dwóch Wiceprezesów,
 3. Sekretarz Lokalny,
 4. Skarbnik Regionu,
 5. Członkowie Zarządu.
 1. Zarząd Lokalny może liczyć od 4 do 9 osób.
 1. Członkowie Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej nie mogą łączyć swojej funkcji z pełnieniem obowiązków w Zarządzie Lokalnym bądź na stanowisku koordynatora lub wicekoordynatora oddziału.
 1. Zarząd Lokalny:
 1. koordynuje działalność Stowarzyszenia na danym obszarze,
 2. zapewnia realizację uchwał Walnego Zebrania Oddziału,
 3. zajmuje stanowisko w sprawach będących przedmiotem zainteresowania oddziału,
 4. informuje członków oddziału lokalnego o działalności oddziału lokalnego i organów Stowarzyszenia,
 5. podejmuje decyzje w sprawach oddziału niezastrzeżonych dla innych organów.
 6. powołuje i odwołuje Wiceprezesów, Sekretarza oraz Skarbnika oddziału.
 1. Pracami Zarządu Lokalnego kieruje Prezes Zarządu Lokalnego.
 1. Zarząd Lokalny zbiera się co najmniej raz na 3 miesiące. Członkowie Zarządu Lokalnego muszą zostać poinformowani przynajmniej 14 dni przed terminem zebrania o jej miejscu, czasie i formie przeprowadzenia głosowania.
 1. Kadencja Zarządu Lokalnego trwa 1 rok.
 1. Walne Zebranie Oddziału:
 1. wybiera i odwołuje Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu Lokalnego.
 2. występuje z wnioskami do władz Stowarzyszenia,
 3. podejmuje uchwały we wszystkich sprawach oddziału lokalnego oraz rozpatruje sprawy i podejmuje uchwały w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd Lokalny lub przez członków oddziału.
 4. uchwala regulamin oddziału lokalnego,
 1. Walne Zebranie Oddziału zarządzić obok istniejącej ogólnopolskiej składki członkowskiej składkę lokalną przeznaczoną na potrzeby oddziału, a także decyduje o jej wysokości i zasadach poboru. Dochody z uzyskanych składek lokalnych wchodzą w skład budżetu lokalnego.
 1. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału i Zarządu Lokalnego zapadają zwykłą większością głosów.
 1. Sprawy nieobjęte Statutem określa regulamin oddziału lokalnego zatwierdzony przez Zarząd

Krajowy.

 1. Członkowie Zarządu Lokalnego nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Krajowym i Komisji Rewizyjnej.
 1. Prezes Zarządu Lokalnego:
 2. reprezentuje Zarząd Lokalny w sytuacjach oficjalnych,
 3. kieruje pracami Zarządu Lokalnego oraz Oddziału Lokalnego.
 4. przygotowuje projekty porządku obrad Zebrania Oddziału.
 5. wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane niniejszym Statutem.
 1. Prezes Zarządu Lokalnego danego oddziału wojewódzkiego jest uprawniony do zawieszenia dowolnego członka oddziału, podając powód i kierując jednocześnie sprawę do Sądu Koleżeńskiego.
 1. Wiceprezes Zarządu Lokalnego:
 2. zastępuje obowiązki Prezesa Zarządu Lokalnego na jego prośbę, bądź

w razie niedyspozycyjności.

 1. Sekretarz Lokalny
 2. pośredniczy w procesie rekrutacji członków do Stowarzyszenia,
 3. sporządza protokoły z zebrań i publikuje uchwały oddziału.
 1. Skarbnik Regionu:
 2. zajmuje się poborem składek lokalnych
 3. zarządza budżetem lokalnym

Rozdział VI

Budżet i finanse Stowarzyszenia

 1. Budżet Stowarzyszenia uchwalany jest raz do roku.
 1. Uchwała budżetowa przegłosowywana jest na Walnym Zebraniu Członków. Kształt budżetu oraz składki członkowskiej ustala Zarząd Krajowy przy pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej.
 1. Na budżet Stowarzyszenia składają się:
 1. dochody stałe
 2. dochody niestałe.
 1. W skład dochodów stałych wchodzą:
 1. składki członkowskie,
 2. regularne darowizny od członków wspierających.
 3. dochody niestałe w przypadku opisanym w punkcie 106.
 1. W skład dochodów niestałych wchodzą:
 1. darowizny od osób fizycznych i prawnych,
 2. spadki,
 3. dochody z majątku Stowarzyszenia,
 4. dotacje celowe,
 5. dochody z ofiarności publicznej.
 1. Na bieżące wydatki Stowarzyszenia mogą być przeznaczane jedynie środki z dochodów stałych.
 1. Dochody niestałe w następnym roku od ich wpłynięcia zostają przekształcone w dochody stałe. Uwzględnia się je w ramach uchwały budżetowej jako majątek Stowarzyszenia.
 1. Komisja Rewizyjna ma obowiązek raz na kwartał skontrolować prawidłowe zarządzanie budżetem. Wydanie pozytywnej opinii po kontroli uznaje się za podtrzymanie udzielonego absolutorium. W razie negatywnej opinii, podtrzymanej wyrokiem Sądu Koleżeńskiego, Zarząd Krajowy traci możliwość zarządzaniem budżetem Stowarzyszenia.
 1. Brak możliwości zarządzania budżetem, bądź niepodjęcie uchwały budżetowej w odpowiednim terminie przez Zarząd Krajowy jest równoznaczne z jego dymisją. Wówczas nowo wybrany Zarząd Krajowy ma obowiązek podjąć nową uchwałę budżetową.
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
 1. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 2. darowizn,
 3. spadków,
 4. dotacji celowych,
 5. społecznej pracy członków Stowarzyszenia,
 6. dochodów z ofiarności publicznej.
 7. składek członkowskich
 1. Organem uprawnionym do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych jest Zarząd Krajowy.
 1. Członkowie zwyczajni, członkowie Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 1. Zarząd Krajowy po uzyskaniu zgody Rady Krajowej ustala wysokość składki członkowskiej oraz decyduje o sposobie ich zbierania.

Rozdział VII

Inne postanowienia

 1. O zmianę Statutu lub o rozwiązanie Stowarzyszenia wnioskuje:
 1. Zarząd Krajowy,
 2. Komisja Rewizyjna,
 3. Rada Krajowa,
 4. co najmniej ½ członków Stowarzyszenia.
 1. Uchwałę o zmianie Statutu lub o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) większością ⅔ głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) określa sposób jego likwidacji, decyduje o przeznaczeniu majątku i wybiera Komisję Likwidacyjną w liczbie przynajmniej 5 osób odpowiedzialną za rozwiązanie Stowarzyszenia zgodnie z uchwalonymi wytycznymi.
 1. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia pozostałe organy zobowiązane są do przekazania Komisji Likwidacyjnej wszystkich dokumentów Stowarzyszenia, po czym ulegają one samorozwiązaniu.
 1. Zadaniem Komisji Likwidacyjnej jest rozliczenie wszystkich należności, przekazanie majątku Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi uchwalonymi na Walnym Zebraniu Członków, zniszczenie wszystkich posiadanych danych wrażliwych oraz rozwiązanie Stowarzyszenia według uchwalonych wytycznych.